Formulář E01 - Opravný interní formulář k veřejné zakázce

Název formuláře Opravný interní formulář k veřejné zakázceZobrazení veřejné zakázky

Název, druh a popis předmětu
Název: Společný pás pro cyklisty a chodce ul. Hřbitovní ve Valašském Meziříčí
Druh veřejné zakázky: Stavební práce
Stručný popis předmětu: Předmětem veřejné zakázky jsou stavební práce: "Společný pás pro cyklisty a chodce ul. Hřbitovní ve Valašském Meziříčí", dle projektové dokumentace pro provádění stavby, zpracované Ing. Pavlem Čunkem, se sídlem Vrbenská 245, 757 01 Valašské Meziříčí, IČO: 15418162, číslo zakázky 8/2017 z 11/2019 a v rozsahu soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.
Předmětem veřejné zakázky je, kromě povinností vyplývajících z obchodních podmínek zadavatele a těch, které jsou součástí soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a společného povolení (součástí nabídkové ceny), rovněž:
• zajištění a osazení informační tabule o stavbě, včetně kontaktů na dodavatele a zadavatele
• zajištění vytyčení hranic sousedních pozemků
• zajištění nových vyjádření správců sítí v těch případech, kde je původní propadlé
• vytyčení inženýrských sítí a seznámení pracovníků s jejich vedením
• informování o zahájení stavby dotčené orgány a správce sítí v souladu s jejich vyjádřeními a stanovisky a plnění ostatních požadavků z nich vyplývajících
• zajištění potřebných povolení k realizaci stavby (zvláštní užívání komunikace apod.) včetně všech poplatků
• informování vlastníků dotčených a sousedních nemovitostí o zahájení stavebních prací
• projednat s vlastníky dotčených a sousedních nemovitostí způsob a rozsah provedení sjezdů a vstupů a ostatních zásahů, o tomto provést zápis do stavebního deníku
• doklad o vytyčení stavby
• protokol o statických zatěžovacích zkouškách
• dokumentace skutečného provedení stavby – 2x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě ve formátu PDF
• zaměření skutečného provedení stavby na podkladě aktuální katastrální mapy – 4x v tištěné podobě a 2x v digitální podobě včetně protokolu o akceptaci zakázky
• geometrický plán dokončené stavby, GPL pro vymezení rozsahu věcného břemene a GPL pro rozdělení pozemků, apod., v tištěné podobě dle potřeby, min. však 6x
• po dokončení prací předávací protokol o předání a převzetí dotčených pozemků a staveb třetích osob
• certifikáty a prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků
• protokol o řádném provedení stavby dle schválené projektové dokumentace
• doklad o nakládání s odpady
Adresa kontaktního místa
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na: adresu zadavatele: v listinné podobě: Městský úřad Valašské Meziříčí, Soudní 1221, 757 38 Valašské Meziříčí
Kontakt: Janka Gorduličová
e-mail: gordulicova@muvalmez.cz
tel: +420 571 674 247
Hodnota, dokumentace, zadávací řízení
Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
Druh zadávacího řízení: VZMR stavební práce (400.001 - 6 mil. Kč bez DPH)
Elektronické podpisy:

Zadávací dokumentace: neomezený a přímý dálkový přístup
Kvalifikační dokumentace: žádná (resp. je součástí zadávací dokumentace)
Způsob zahájení: dle interních předpisů
Datum předložení nabídky: 19.02.2020 10:00
Datum zahájení: 30.01.2020 12:58
Důvěrné informace:
Informace o zadání zakázky: