Veřejná zakázka: Administrace veřejné zakázky na provoz městské hromadné dopravy ve Valašském Meziříčí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 19
Systémové číslo: P19V00000016
Datum zahájení: 19.08.2019
Nabídku podat do: 13.09.2019 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Administrace veřejné zakázky na provoz městské hromadné dopravy ve Valašském Meziříčí
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka na administraci.

Stručný popis předmětu:
Cílem této veřejné zakázky na služby je sjednat podmínky a postupy, které jsou nezbytné pro zadání provozu městské hromadné dopravy ve Městě Valašské Meziříčí vč. jeho místních částí a pro obce Krhová a Poličná (dále jen „provoz MHD“), kdy součástí zakázky bude provoz městské hromadné dopravy dle základních pokynů zadavatele a v souladu s platnými právními předpisy (zejména dle Nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70; zák. č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů; zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)) tak, aby zadavatel jako veřejný zadavatel neporušil platné právní předpisy.

Předpokládaný roční objem veřejných služeb v přepravě cestujících činí 410.000 km/rok (vč. Obce Krhová a Obce Poličná). Tento rozsah se může ještě mírně změnit (+ - 20%).

Dne 18.07.2019 byla zadavatelem předběžně zveřejněna v Úředním věstníku EU notifikace dle čl. 7 odst. 2 nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 - tato notifikace je přílohou výzvy. Zveřejnění notifikace ze strany zadavatele je pouze úkonem, který je činěn z předběžné opatrnosti. Volba procesního postupu zůstává i nadále čistě na dodavateli, jenž může notifikaci využít či nikoliv.

Dodavatel se zavazuje pro zadavatele obstarat tyto záležitosti:
a) posoudit požadavky zadavatele a navrhnout volbu postupu v souladu s platnými právními předpisy. Předmětem činnosti dodavatele nemůže být postup přímého uzavření smlouvy o veřejných službách dle čl. 5 odst. 4 Nařízení č. 1370/2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a č. 1107/70 či uzavření smlouvy přímým zadáním dle § 9 odst. 1 zák. č. zák. č. 194/2010 Sb. o veřejných službách v přepravě cestujících a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů);
b) na základě základních požadavků zadavatele navrhnout vymezení předmětu zakázky, způsob hodnocení a požadovanou kvalifikaci, tak aby výše uvedené bylo v souladu s platnými právními předpisy a zároveň byly dodrženy základní zásady dle § 6 ZZVZ; za toto vymezení bude plně zodpovědný dodavatel, ledaže zadavatel bude požadovat podmínky, na jejíž rozpor s platnými právními předpisy byl dodavatelem písemně upozorněn a přesto na této podmínce trval;
c) navrhnout smluvní uspořádání provozu MHD, vč. zpracování návrhu příslušné smlouvy;
d) provést realizaci celého procesu zadání provozu MHD dle platných právních předpisů;
e) provádět průběžné právní poradenství až do okamžiku zadání provozu MHD;
f) předat veškerou originální dokumentaci k zadání provozu MHD zadavateli;
g) provádět následné právní poradenství ve věci provozu MHD.

O účast v e-poptávce je třeba požádat nejpozději do 13.09.2019 do 10:00 hod. zasláním vyplněné žádosti o účast (viz dokument níže) na email: veronika.horakova@muvalmez.cz V žádosti musí být uvedeny kontaktní údaje: název společnosti, IČO, e-mailová adresa.

Nabídky je nutné podat nejpozději do 13.09.2019 do 10:00hod. elektronicky na adresu: https://muvalmez.proebiz.com

Máte-li zájem se e-poptávky zúčastnit, vyplňte žádost o účast a zašlete ji na výše uvedenou e-mailovou adresu. Na základě této žádosti Vám bude zaslána výzva k účasti v poptávce, ve které jsou uvedeny veškeré podmínky e-aukce a přihláška. Po vyplnění přihlášky obdržíte přístupový klíč a můžete se e-poptávky zúčastnit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
O účast v e-poptávce je třeba požádat nejpozději do 13.09.2019 do 10:00 hod. zasláním vyplněné žádosti o účast (viz dokument níže) na email: veronika.horakova@muvalmez.cz V žádosti musí být uvedeny kontaktní údaje: název společnosti, IČO, e-mailová adresa.

Nabídky je nutné podat nejpozději do 13.09.2019 do 10:00hod. elektronicky na adresu: https://muvalmez.proebiz.com

Máte-li zájem se e-poptávky zúčastnit, vyplňte žádost o účast a zašlete ji na výše uvedenou e-mailovou adresu. Na základě této žádosti Vám bude zaslána výzva k účasti v poptávce, ve které jsou uvedeny veškeré podmínky e-aukce a přihláška. Po vyplnění přihlášky obdržíte přístupový klíč a můžete se e-poptávky zúčastnit.

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky