Veřejná zakázka: Okružní křižovatka silnice II/150 s areálem Křižanovy pily (nově navržená ulice)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 170
Systémové číslo: P23V00000052
Datum zahájení: 20.06.2023
Nabídku podat do: 30.06.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Okružní křižovatka silnice II/150 s areálem Křižanovy pily (nově navržená ulice)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace „Okružní křižovatka silnice II/150 s areálem Křižanovy pily (nově navržená ulice)“.

V rámci projektové dokumentace bude rovněž řešeno území v úseku mezi stávající křižovatkou ulic Nádražní, Křižná a stávající okružní křižovatkou na ul. Nádražní, Na Křižanově pile, U Nákladního nádraží: komunikace pro pěší, dopravní značení, optimalizace autobusových zastávek, přeložky vyvolané stavbou, veřejné osvětlení, nasvětlení okružní křižovatky, nasvětlení přechodů pro chodce, návrh úpravy a doplnění zeleně v území dotčeném stavbou, atd.

Předmětem veřejné zakázky je zejména vypracování:
- dokumentace pro vydání společného povolení,
- projektové dokumentace pro provádění stavby a výběr zhotovitele,
- zajištění mapových podkladů a limitů řešeného území - výchozí stanoviska o existenci inženýrských sítí a ochranných pásem v nezbytně dotčeném území,
- nezbytné geodetické zaměření rozsahu území
- zjištění a zákres trasy stávajících inženýrských sítí a doměření stávajícího stavu v nezbytně nutném rozsahu.
- nezbytný hydrogeologický průzkum za účelem posouzení vsakovacích poměrů v dotčeném území.
- součástí dokumentace bude návrh objízdných tras v návaznosti na způsob realizace stavby, POV
- plán BOZP včetně jeho projednání za účasti zástupci Policie ČR, KOVED a ŘSZK
- návrh přechodného a trvalého dopravního značení
- Součástí dokumentace bude také úprava stávajícího dopravního značení
- inženýrská činnost a včetně zajištění potřebných povolení dle stavebního zákona,
- záborový elaborát dotčených pozemků s návrhem okružní křižovatky jako podklad pro majetkoprávní jednání investora o výkupu pozemků
- soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr,
- autorský dozor.

Podkladem je Dopravně – inženýrská studie Územní studie areálu bývalé Křižanovy pily ve Valašském Meziříčí, zpracovaná společností UDIMO spol. s r.o.

Hodnotící kritérium je nejnižší nabídková cena.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR dodávky, služby (400.001 - 2 mil. Kč bez DPH)
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Vsetín

Zadavatel

 • Úřední název: Město Valašské Meziříčí
 • IČO: 00304387
 • Poštovní adresa:
  Náměstí 7/5
  75701 Valašské Meziříčí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: Z2018-039665

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://valasskemezirici.ezak.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky